स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका
बुढीनन्दा नगरपालिका बाजुरा
जगन्नाथ गाउँपालिका
ताजाकोट गाउँपालिका
हिमाली गाउँपालिका